Harvey Keitel

62 teksty – auto­rem jest Har­vey Keitel.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 15 października 2013, 23:31

.

Praw­dzi­wy jes­tem, po dwóch setach.
Praw­dzi­wy do cna.
Praw­dzi­wy tak, że mo­ja mat­ka, by tego
nie chciała znać,
choć he­donizm to nie mo­je ja.

Wcześniej
kłamię, ściem­niam, wyglądam na tchórza i kre­tyna -
może i nim jes­tem, jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 stycznia 2012, 21:57

mienia i pragnienia.

Wy­tańczo­ne, wy­marzo­ne słowa i rzeczy już dos­tałaś.
Płyną dni, płyną myśli.
Płyną dni,
a no­ce to czas, gdy nasze spo­cone ciała stygną.
Zi­ma. Od stycznia do grudnia,
nas dwo­je w ka­wiar­ni. Ja czy­tam me­nu,
Ty czy­tasz je­go myśli.
Płyną dni, płyną myśli,
Ta jed­na je­dyna juz tyl­ko cza­sem mi sie przyśni.
Od­wra­cam się sen­ny ple­cami do Ciebie, choć to bez znaczenia,
je­dyne co nas te­raz tu łączy, to war­tość wspólne­go mienia... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 grudnia 2011, 20:13

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 15 listopada 2011, 23:04

.

Czy­tasz wier­sze mie­dzy wierszami.
Prawdę o ludziach wyczytujesz
mie­dzy ich ser­cem a czynami.
Jes­tes sam i boisz sie tego,
mogąc z kimś byc nie ro­bisz tego.
Cud­ne sprzecznos­ci kil­ka radości,
ko­lej­ny ra­nek od­kry­wam kołdrę i zbiera mnie na mdłości.
Czy­tam wier­sze mie­dzy wierszami,
znaj­du­je piek­ne słowa mie­dzy banałami...
Ta­ki juz po­zos­tanę
nies­po­koj­ny, lękliwy,
człowiek ma­lut­ki do wszys­tkiego możliwy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 listopada 2011, 12:37

Ludzie bo­ja się smut­ku ...cze­mu się te­go bać? można to uk­ryć przed wszys­tki­mi, tak jak to, że rzy­gało się wie­czo­rem by nie być zbyt gru­bym. Nie być gru­bym i być szczęśli­wym. Ja [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 października 2011, 11:15

paszkwile pisane mile

na ste­pujące­go Jezusa!
krzyknąłby pew­nie Ja­ke Blues,
gdy­by, doszedł do tych wniosków...

ja­ka szko­da, że nie jest to 
kro­tochwil­ny czas dla
wie­rza­cych w miłosć,
pokój,
sens po­mocy cho­rym na AIDS w Afryce.
Ja­ka szkoda...
ja­kie szczęście, że pojąłem już, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2011, 19:21

tylko u nas, tylko w HD!

Fetysz.....
wy­padek... oglądadztwo.. moim fetyszem.
Oglądam żużel, i cze­kam na wypadek,
oglądam boks i cze­kam aż...
szko­da..le­karz nie był potrzebny.
Widzę jak pędząca me­talo­wa puszka uderza w drze­wo i koziołkuje,
kierow­ca i pi­lot nie żyją....
ani to szczęście ani pech... bo
ja żyję...między pracą, pi­wem i kablówką,
ja żyję.
Ta­ki, oto mój fe­tysz na euros­porcie hd... ah !
Od­padki do obej­rze­nia na eurożycie hd* .

*powtórki codzien­nie po północy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 września 2011, 21:27

z cyk­lu prze­mys­le­nia ludzi z wiel­kim ego i małym mózgiem:

może by tak pi­sać dla pieniędzy? to byłaby za­jebis­ta ro­bota. Sie­dzisz, ob­serwu­jesz co dzieje się na około, wy­ciągasz wnios­ki, a po­tem al­bo się [...] — czytaj całość

myśl • 21 sierpnia 2011, 14:22

i nigdy

i nig­dy i nig­dy i nig­dy przenigdy
nie mów, że to nie zdarzy się mi.

Ja pew­ny jes­tem te­go,
że
to nig­dy i nig­dy i nig­dy prze­nig­dy
nie zdarzy się mi .

Nie zdarzy się miłość na nie moich zasadach
i nig­dy już nigdy...

i zaw­sze i zaw­sze prze zaw­sze...mo­ja pew­ność to naiwność. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2011, 19:59
Zeszyty
  • 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Harvey Keitel

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność